Feeds:
Inlägg
Kommentarer

I denna artikel tänkte jag att vi skulle titta lite djupare på fenomenet cancer.
Vad är cancer?
Ur en ren skolmedicinsk synvinkel så är utsagan från ”experterna” att det handlar om plötslig tumörbildning som utan orsak och verkan hux flux dyker upp i kroppen.
Denna tumör anses mycket fientlig och måste omedelbart bekämpas med alla tänkbara medel, cellgifter, strålning och kirurgi.
Allt fokus läggs till 100% på att få bort tumören, oavsett hur dåligt människan bakom mår så tvingas den in genom skolmedicinens trånga flaskhals av behandlingar.
Sett ur en emotionell synvinkel, vilket i grunden styr kroppens processer, blir detta oftast en ren katastrof som enbart i Sverige orsakar tusentals dödsfall varje år helt i onödan.

Vi ska här nu titta på den tyske onkologen Dr. Hamer´s fantastiska forskningsarbete om cancer, som jag klipper in här.

INTRODUKTION

Den 18 augusti 1978 tog Dr Ryke Geerd Hamer, M.D., som då var chef för invärtesmedicin på onkologkliniken vid Münchens Universitet i Tyskland, emot det chockerande beskedet att hans son Dirk hade blivit skjuten. Dirk dog i december 1978. Några månader senare diagnostiserades Dr. Hamer med testikelcancer. Eftersom han aldrig tidigare varit allvarligt sjuk, anade han omedelbart att utvecklingen av hans cancer kunde vara en direkt effekt av den tragiska förlusten av sin son. Dirks död och hans egen erfarenhet av cancer motiverade Dr. Hamer att undersöka sina cancerpatienters personliga historia. Han fann snart att alla, liksom han själv, hade gått igenom exeptionellt stressfyllda episoder innan cancern utvecklades. Iakttagelsen av ett psyke – kroppssammanhang var inte särskilt överraskande. Talrika studier hade redan visat att cancer och andra sjukdomar ofta föregicks av en traumatisk händelse.

Men Dr. Hamer tog sin forskning ett viktigt steg vidare. Genom att följa hypotesen att alla kroppsliga händelser kontrolleras från hjärnan, analyserade han sina patienters röntgenbilder av hjärnan och jämförde dem med deras medicinska journaler. Dr. Hamer upptäckte att varje sjukdom – inte bara cancer! – kontrolleras från sitt speciella ställe i hjärnan och är kopplad till en väldigt speciell, identifierbar ”konfliktchock”.
Dr Hamer kom att kalla sina upptäckter ”De Fem Biologiska Lagarna av den Nya Medicinen”, därför att dessa lagar, som går att använda på alla patienters fall, erbjuder en helt ny förståelse av orsaken, utvecklingen och den naturliga helandeprocessen av
sjukdomar. (Som svar på ett växande antal falska presentationer av hans upptäckter och för att bevara integriteten och äktheten av hans vetenskapliga arbete, har Dr. Hamer nu legalt skyddat sitt forskningsmaterial under namnet German New Medicine®
(GNM). Termen ”New Medicine” kunde inte erhålla upphovsrättsskydd internationellt).
År 1981 presenterade Dr. Hamer sina upptäckter för den Medicinska Fakulteten vid Tübingens universitet som en professorsavhandling. Men fram till idag, har universitetet vägrat att testa Dr. Hamers forskning trots sin lagliga skyldighet att göra det. Detta är ett aldrig tidigare skådat fall i universitetens historia.

Likaså, vägrar den officiella medicinen att godkänna hans upptäckter trots att det har verifierats i ca 30 vetenskapliga tester av både oberoende läkare och av professionella institut. Strax efter det att Dr. Hamer lagt fram sin tes, erhöll han ultimatum att antingen ta avstånd ifrån sina upptäckter eller nekas få förnyat kontrakt vid universitetskliniken.

År 1986 blev Dr. Hamer fråntagen sin läkarlegitimation, grundat på att han vägrade arbeta i enlighet med standardmedicinens principer trots att hans vetenskapliga arbete aldrig hade blivit ställt inför rätta, ännu mindre motbevisat. Trots det var han fast besluten att fortsätta sitt arbete. Under 1987 lyckades han att utvidga sina upptäckter till praktiskt taget alla medicinskt kända åkommor.

Dr. Hamer har blivit åtalad, förföljd och trakasserad i över 25 år, särskilt av tyska och franska myndigheter. Sedan 1997 har Dr Hamer levt i exil i Spanien där han går vidare med sin forskning och där han fortsätter att kämpa för ett officiellt erkännande av sin ”Nya Medicin” Men så länge som den medicinska fakulteten vid Tübingens Universitet behåller sin fördröjande taktik, kommer patienter över hela världen nekas att få dra fördel av Dr. Hamers revolutionerande upptäckter.
2
SJUKDOMARS URSPRUNG I HJÄRNAN
Dr. Hamer fastställde att ”varje åkomma orsakas av en konfliktchock som drabbar en individ fullständigt oförberett”. (Första Biologiska Lagen). För att hedra sin son Dirk kallade Dr. Hamer en sådan helt oväntad och stressfylld händelse ett
”Dirk Hamer Syndrom, eller DHS. Betraktat från ett psykologiskt perspektiv är ett DHS en oerhört personlig incident betingad av våra tidigare erfarenheter, våra sårbarheter, vår individuella varseblivning, våra värderingar och trosuppfattningar. Dock är ett DHS inte
en enbart psykologisk konflikt utan snarare en biologisk konflikt som måste förstås i sammanhanget av vår evolution.
Djur upplever dessa biologiska konfliktchocker i konkreta termer, till exempel, genom en oväntad förlust av ett bo eller revir, en förlust av en avkomma, en separation från en partner eller från flocken, ett oväntat hot om svält, eller en dödsfruktan. Eftersom den mänskliga hjärnan över tid har utvecklats till att få ett bildligt sätt att tänkta, kan vi även uppleva sådana biologiska konflikter i överförd bemärkelse. Till exempel kan en man lida en ”territoriell förlustkonflikt” när han oväntat förlorar sitt hem eller sitt arbete; en
kvinnlig ”bo-konflikt” (familjekonflikt – ö.a.) kan vara en oro över en familjemedlems välbefinnande; en övergivenhetskonflikt kan utlösas av en oförutsedd skilsmässa eller av att i ilfart bli transporterad till sjukhuset; barn upplever ofta en ”separationskonflikt” när mamman bestämmer sig för att gå tillbaka till arbetet eller när föräldrarna skiljer sig.
Genom att analysera tusentals datortomografier (CT) i relation till sina patienters historia har Dr. Hamer upptäckt att, vid det tillfälle då ett DHS inträffar, lämnar chocken ett avtryck på ett förutbestämt område i hjärnan som skapar en ”skada”. En förändring som är synlig på en datortomografi som ett antal skarpa koncentriska ringar. (Under 1989, intygade Siemens, den tyska tillverkaren av datortomografiutrustning, att dessa ringar inte var några artefakter från själva apparaturen.) Vid själva händelsen kommunicerar de berörda hjärncellerna, avtrycket i hjärnan, chocken till det korrelerande organet i kroppen, som i sin tur svarar med en särskild, – förutsägbar! – förändring. Skälet till varför konflikter av särskilt slag är oupplösligt knutna till specifika områden i hjärnan är att under vår utveckling, har varje del av hjärnan programmerats till att direkt svara an på konflikter som skulle kunna hota vår överlevnad. Medan den
”gamla hjärnan” (hjärnstammen och lillhjärnan) är programmerad med grundläggande överlevnadsfrågor som hänger samman med andning, föda och reproduktion, är den ”nya hjärnan” (cerebrum) programmerad för mer avancerade teman som berör konflikter vad gäller revir, separationer, identitet och självnedvärdering.
Dr. Hamers medicinska forskning är starkt knuten till den embryonala vetenskapen. Därför att, beroende på om organet svarar an på konflikten med tumör till
växt, nekros (celldöd) eller förlust av funktion bestäms av det embryonala groddbladet från vilket både organ och den sammanhängande hjärnvävnaden har sitt ursprung.
(Tredje Biologiska lagen)
3

GNM ́s “Ontogenetiska System för Tumörer” illustrerar att de organ som kontrolleras från den “gamla hjärnan”, vilka härstammar från endoderm eller den gamla hjärnans-mesoderm såsom lungor, lever, tjocktarm, prostata, livmoder, läderhuden, lungsäcken, bukhinnan, hjärtsäcken, bröstkörtlarna etc. alltid genererar celltillväxt så snart som den motsvarande konflikten uppstår. Tumörer i dessa organ utvecklas endast under den konfliktaktiva fasen (initierad av ett DHS).

Låt oss ta lungcancer till exempel:
Den biologiska konflikten som hör samman med lungcancer är en rädsla-för-döden-konflikt, därför att, sett ur ett biologiskt perspektiv är dödsångest likställd med att vara

oförmögen att andas. I och med chocken som hänger samman med en rädsla för döden, börjar lungalveolcellerna, som reglerar andningen, genast att föröka sig och det skapas en tumör i lungan. I motsats till det konventionella synsättet, är denna förökning av celler i lungan inte en meningslös process utan har ett mycket särskilt biologiskt syfte, nämligen att öka lungans kapacitet och därigenom optimera organismens möjlighet att överleva. Dr. Hamers analyser av röntgenbilder av hjärnan visar att varje person med lungcancer utvisar en distinkt konfigurativ ringform i motsvarande område i hjärnstammen och att varje patient hade genomlidit en oväntad dödsångest innan cancern började. I den större delen av de undersökta fallen visade sig dödsångesten vara triggad av en cancerdiagnos som personen upplevde som en dödsdom. Givet det faktum att rökning är på nedgång, sprider detta nytt ljus över den gåtfulla ökningen av lungcancer (den största dödsorsaken) och ifrågasätter om rökning i sig är en egentlig orsak till lungcancer.

Cancer i bröstkörteln är, enligt Dr. Hamers upptäckter, resultatet av antingen en oros-konflikt i förhållande till ”mamma/barn” eller en ”partner. Dessa typer av konflikter påverkar alltid hjärnstammen (vår äldsta delav hjärnan) i det område som kontrollerar de mjölkproducerande körtlarna. En kvinna kan uppleva en oroskonflikt avseende mamma/barn när hennes avkomma plötsligt skadas eller är allvarligt sjuk. Under den konfliktaktiva stressfasen förökar sig bröstkörtelcellerna kontinuerligt och det bildas en tumör. Det biologiska syftet med celltillväxten är att kunna förse det barn som lider med mer mjölk och därigenom påskynda helandet. Varje kvinna och hona i djurriket är född med detta uråldriga biologiska respons-program. Dr. Hamers stora mängd studerade patientfall visar att kvinnor, även när de inte ammar, utvecklar en tumör i bröstkörtlarna om de på ett överdrivet sätt oroar sig över välbefinnandet hos en älskad person (ett barn som råkat illa ut, en förälder som är sjuk eller en kär vän som är en källa till oro).

Vad som sagts om lungcancer och bröstcancer ovan är tillämpbart också på alla andra cancerarter som har sitt ursprung i hjärnstammen. Alla är triggade av en specifik konfliktchock som aktiverar ett ”Sinnrikt Biologiskt Speciellt Program” (Femte Biologiska Lagen) som tillåter organismen att sätta sig över den vardagliga funktionen och fysiskt hantera en akut situation. För varje typ av konflikt finns det ett relä i hjärnan som koordinerar det specifika biologiska programmet.
Medan organ som är kontrollerade från hjärnstammen (”gamla hjärnan”) genererar en tumörtillväxt under den konfliktaktiva fasen, gäller det motsatta för alla organ som kontrolleras från cerebrum (”nya hjärnan”).
Vad gäller det embryonala groddbladet, har alla organ och vävnader som styrs från cerebrum/storhjärnan (äggstockar, testiklar, ben, lymfkörtlar, överhuden (epidermis), livmoderns slemhinna, luftrören, hjärtkärlen, mjölkgångarna etc) sitt ursprung i
ectoderm eller ”nya hjärnans” mesoderm. I det ögonblick konflikten inträffar svarar den korrelerande organvävnaden an med celldegenerering. Nekroser i äggstockarna eller testiklarna, osteoporos, bencancer, eller magsår, till exempel, är förhållanden som
bara uppstår när en person befinner sig i ett tillstånd av känslomässig stress i relation till den sammanhängande konflikten. Såsom kan förväntas har vävnadsförlusten en biologisk betydelse.
Låt oss ta, till exempel, vävnaden i den inre beklädnaden av mjölkgångarna. Eftersom skivepitel-vävnaden i mjölkgångarna utvecklades i ett mycket senare skede än de mjölkproducerande bröstkörtlarna, är denna yngre vävnad kontrollerad från en yngre del av hjärnan, nämligen hjärnbarken.
Den biologiska konflikten som hänger samman med mjölkgångarna är en separationskonflikt, upplevd som om ”mitt barn (eller min partner) har blivit ryckt från mitt bröst”. En hona i djurriket kan uppleva en sådan konflikt när hennes avkomma dödas eller kommer bort. Som en naturlig reflex på konflikten börjar vävnaderna i mjölkgångarna att brytas ned. Det biologiska syftet med vävnadsförlusten är att öka diametern i gångarna, därför att, med förstorade mjölkgångar som inte längre behöver
användas, kan mjölken lättare dräneras ut så att det inte uppstår mjölkstockning i bröstet. Varje kvinnas hjärna är programmerad med denna biologiska respons.
Eftersom det kvinnliga bröstet är, biologiskt talat, synonymt med omvårdnad och näring, kan kvinnor lida av en sådan konflikt vid oväntad separation från en kär person som de intensivt bryr sig om. Det uppstår i princip inga fysiska symptom under den

konfliktaktiva fasen, utom i undantagsfall en lättare dragning i bröstet.

ALLA SJUKDOMARS TVÅ FASER
Dr. Hamer upptäckte också att, under förutsättning att det finns en lösning till konflikten, varje sjukdom fortgår i två faser, (Andra Biologiska Lagen). Under den första, eller konfliktaktiva fasen, är hela organismen inriktad på att hantera konflikten. Medan en meningsfull cellförändring har sin gång på det fysiska planet, försöker också psyket och det vegetativa autonoma systemet att hantera den oväntade situationen. Omkopplat till ett stresstillstånd (sympatikotoni), blir psyket fullständigt upptaget med konfliktinnehållet. Sömnsvårigheter och förlorad aptit är två typiska symptom. Biologiskt talat, är detta oerhört viktigt, därför att fokus på konflikten och de extra vakna timmarna erbjuder de rätta förhållandena för att arbeta igenom konflikten och finna en lösning. Den konfliktaktiva fasen kallas också den ”kalla fasen”. Eftersom blodkärlen drar ihop sig under stress, är också typiska symptom under den konfliktaktiva fasen kalla händer och fötter samt frossa och kallsvettning. Intensiteten i symptomen beror naturligtvis på omfattningen och djupet i konflikten.
5

Om en person blir kvar i ett intensivt konfliktaktivt tillstånd under en längre period, kan tillståndet få dödlig utgång. Men Dr. Hamer bevisar bortom rimligt tvivel att en organism aldrig kan dö av cancern i sig själv. En person kan dö av mekaniska komplikationer från en tumör som, t ex, täpper igen ett vitalt organ såsom tjocktarmen eller gallgångarna, men inte på något sätt kan cancerceller som sådana orsaka död. I German New Medicine är distinktionen mellan maligna och benigna cancerarter helt meningslös. Termen malign är en artificiell konstruktion (detsamma gäller tumör-markerare) som enbart indikerar att själva aktiviteten av cellernas reproduktion har överstigit en viss godtycklig gräns.

Om en person dör under den konfliktaktiva fasen, beror det vanligen på energiförlust, viktförlust, sömnförlust samt känslomässig och mental utmattning. Ofta är det en förödande cancer diagnos eller en negativ prognos – ”Du har sex månader kvar att leva

!”- som kastar cancerpatienter och deras anhöriga in i ett tillstånd av förtvivlan. Med lite eller inget hopp, och berövade av sin livskraft, slösas de bort och slutligen dör av kakexi (höggradig utmärgling och kraftlöshet – ö.a.), en plågsam process som konventionell cancerbehandling bara påskyndar.

Om patienten inte har genomgått någon konventionellbehandling (särskilt cellgifter eller strålning) klarar GNM framgångsrikt 95 – 98 %. Ironiskt nog var det myndigheterna själva som levererade denna häpnadsväckande framgångsstatistik för Dr. Hamer. N
är Dr. Hamer greps för att ha givit tre personer medicinska råd utan läkarlicens under 1997, lade polisen beslag på hans patientjournaler och fick dem analyserade. Senare, tvingades en offentlig åklagare under rättegången erkänna att efter fem år, 6 000

av 6 500 patienter, med mestadels terminal cancer, fortfarande levde. Med konventionell behandling är siffrorna ofta precis de motsatta. Enligt epidemiolog och biostatistiker Dr. Ulrich Abel (Tyskland), ”Framgång för de flesta cellgiftsbehandlingar är skrämmande….. Det finns inga vetenskapliga bevis för dess förmåga att förlänga livet på ett för patienter, som lider av de mest vanliga organiska cancerarterna, uppskattningsbart sätt … Cellgiftsterapi för malign cancer som är för långt framskriden för att opereras, vilket motsvarar ca 80 % av alla cancerfall, är ett vetenskapligt ödeland.” (Lancet 1991).

KROPPEN HELAR SIG SJÄLV
Lösningen av konflikten signalerar början av den andra fasen av det biologiska programmet. Våra känslor och vår organism växlar omedelbart till ett läkande
läge assisterad av det vegetativa systemets växling till vagotoni (viloläge – ö.a.).
Under läkningsfasen återvänder aptiten, men vi är väldigt trötta (vi kan eventuellt inte ens ta oss ur sängen). Vila och att förse organismen med näringsämnen är väsentligt
under tiden som kroppen försöker att läka. Den andra fasen kallas också ”den varma fasen”, eftersom blodbanorna vidgas under vagotonin, vilket leder till varma händer, varma fötter och varm hud.
I och med lösningen av konflikten sker också en omedelbar förändring på organ-nivå. Celltillväxt (tumörtillväxt som kontrolleras från gamla hjärnan) eller cellnekros (vävnadsförlust kontrollerad från nya hjärnan) stannar genast av, och den tillämpliga reparationsprocessen startar. I ett område där celler dött (cellnekros) under konfliktaktiv fas börjar nu en återuppbyggnad och utfyllnad ske med nya celler. Detta åtföljs vanligtvis av potentiellt smärtsam svullnad, skapad av ödem som skyddar vävnaden medan den läks. Andra typer av helandesymptom kan vara överkänslighet, klåda, spasmer (om muskelvävnad är berörd) och inflammation. Exempel på ”sjukdomar” so

m endast uppstår i läkningsfasen är: vissa hudåkommor, hemorrojder, laryngit, bronkit, artrit, kärlkramp, blås- eller njuråkommor, vissa leversjukdomar och infektioner (se nedan).

Baserat på observationen av cellförökning (mitos) och standarddistinktionen mellan ”benigna” och ”maligna” tumörer, tolkar konventionell medicin den naturliga cellproduktionen i läkande vävnad som malign. Inom GNM likaså, särskiljer vi två typer av tumörer. Men tumörerna är inte uppdelade i goda eller dåliga sådana, utan de klassificeras istället efter deras vävnadstyp och den del av hjärnan från vilken de har sitt ursprung och är kontrollerade ifrån. Det finns de tumörer som utvecklas enbart under den konfliktaktiva fasen (lungtumörer, levertumörer, livmodertumörer, prostatatumörer etc.) och, omvänt de som är ett resultat av den naturliga reparationsprocessen. I likhet med cancer som kontrolleras från den gamla hjärnan (hjärnstammen) är tumörtillväxten varken en olyckshändelse eller meningslös eftersom celltillväxt slutar så snart som vävnaden är läkt. Testikelcancer, äggstockscancer, lymfom,
non-Hodgkins lymfom, olika typer av sarkom, carcinom i luftstrupen, och livmoderhalscancer är alla av läkande natur och är uteslutande fenomen i läkningsfasen. Förutsatt att, läkningsprocessen inte avbryts genom medicinering eller ett återfall in i konflikten, så kommer dessa tumörer att brytas ner under slutet av läkningsfasen.
Den andra typen av bröstcancer, ductal carcinom insitu (DCIS)(cancer i mjölkgångarna – ö.a.) faller också in under denna kategori. Medan bröstkörtelcancer är en indikation på att kvinnan är i den aktiva fasen av en oroskonflikt, är en inter-ductal cancer ett positivt tecken på att den relaterade separationskonflikten (”sliten från mitt bröst”) har lösts.
En kvinna utvecklar inte cancer utan skäl!
Inte heller utvecklar hon cancer av en tillfällighet i just sitt högra eller vänstra bröst.
BETYDELSEN AV VÅR LATERALITET
Dr. Hamer upptäckte att vår lateralitet (höger- vänsterhänthet – ö.a.) bestämmer huruvida en sjukdom som cancer utvecklas på den högra eller vänstra sidan av kroppen. Det här är regeln: en högerhänt person svarar an på en konflikt med sin moder eller sitt barn med den vänstra sidan av kroppen, men svarar an på en konflikt som är relaterad till en ”partner”, eg., pappa, syskon, släkting, vän, kollega etc, med den högra sidan. För vänsterhänta är det tvärtom. Det är alltid en korsad relation från hjärnan till kroppen, därför att varje lob i hjärnan, utom hjärn stammen, dirigerar den motsatta sidan i kroppen. Det enklaste sättet att identifiera vår biologiska lateralitet är klapp-testet. Den hand som är ovanpå är den ledande handen och indikerar om vi är höger- eller vänsterhänta. Alltså, en bröstcancer i höger bröst, en äggstockscancer på den vänstra sidan, en hudåkomma på höger eller vänster sida, (eller båda), en motorisk pares på vänster sida (e. g. efter en stroke), ger oss en första indikation om ”vem” som var inblandad när den ursprungliga konflikten inträffade. När det gäller mer avancerade konflikter (och hjärnans regioner), behöver man, för en exakt uppskattning, också ta hänsyn till hormonstatusen.
MIKROBERNAS BETYDELSEFULLA ROLL
En annan aspekt av Dr. Hamers forskning har varit mikrobernas roll under sjukdomars utveckling. Det här är i korthet vad han fann (Fjärde Biologiska Lagen)
Mikrober såsom svamp, bakterier och virus är bara aktiva under läkningsfasen, och det sätt på vilket de uppträder är helt i överensstämmelse med evolutionär logik. Tuberkulösa bakterier till exempel, återfinns bara i vävnader som kontrolleras från

den ”gamla hjärnan”. Deras funktion under läkningsfasen är att bryta ned tumörer som nu är överflödiga, t.ex., tumörer i lungor, tjocktarm, njurar, prostata, livmoder, bröstkörtlar, melanom och mesotheliom (tumör i de serösa hinnorna – ö.a.). Tuberkulösa bakterier är nödvändiga för att bryta ner uppbyggnaden av celler av engångskaraktär som snabbt växte till av ett biologiskt skäl under den konfliktaktiva fasen. Om de bakterier som behövs inte finns tillgängliga, till följd av vaccinering, överanvändande av antibiotika eller cellgiftsbehandling, kan tumören inte lösas upp ordentligt. Som ett resultat härav blir den kvar i kroppen och harmlöst kapslas in. Om den upptäcks vid en rutinkontroll däremot kan en sådan inkapslad tillväxt leda till en cancerdiagnos, och eventuellt en ny konfliktchock med nya symptom.

Genom att förstå de biologiska lagarna om sjukdomars utveckling kan detta scenario praktiskt taget elimineras.

Medan bakterier bryter ner tumörceller som inte längre behövs, verkar virus vara del i läkningsprocessen i – uteslutande – vävnad som kontrolleras från storhjärnbarken (eg. bronkerna, näsmembranen, magens (magsäckens) inre beklädnad, inre skiktet i
gallgångarna och epidermis (överhuden). Hepatit, lunginflammation, herpes, influensa och magsjuka, är indikationer på att en ”virulent” men naturlig helandeprocess pågår. När det gäller virus roll, föredrar Dr. Hamer att tala om ”hypotetiska virus” eftersom det på senare tid har väckts tvivel om huruvida virus verkligen existerar. Det skulle vara he
lt i linje med Dr. Hamers tidigare upptäckter då återuppbyggnad och återställandeprocessen av sårig eller nedbruten vävnad fortfarande sker, även om dithörande virus inte är närvarande.
7
Dilemmat som konventionell medicin befinner sig i är, att genom att ha misslyckats med att erkänna mönstret med de två faserna i varje sjukdom, blir den första, konfliktaktiva fasen, rutinmässigt förbisedd.
Eftersom mikrober bara är aktiva under läkningsfasen, och eftersom mikrobernas aktivitet vanligtvis åtföljs av svullnad, feber, var, utsöndring och smärta anses mikroberna vara illvilliga och orsaken till infektionssjukdomar. Men, mikroberna orsakar inte några sjukdomar. När allt kommer omkring så är det vår egen organism som använder sig av mikrober för att optimera läkningsprocessen. Mikrober kan

förstås bli överförda, men de förblir vilande och inaktiva till dess personen är i läkning av en likadan eller samma typ av konflikt.

IFRÅGASÄTTANDE AV METASTASER
Baserat på GNM ́s ” Ontogenetiska System för Tumörer ” är den vitt utbredda teorin om metastaser som föreslår att cancerceller förflyttar sig genom blod- eller lymfkärlen och orsakar cancer på nya platser, enligt Dr Hamers egna ord, ”ren akademisk fiktion”.
Celler i allmänhet och cancerceller i synnerhet kan under inga omständigheter förändra sin histologiska struktur eller korsa groddbladens trösklar. Till exempel, en lungcancercell, som är endoderm till sitt ursprung, kontrollerad från hjärnstammen (”gamla hjärnan”), och som växer snabbt under konfliktaktiv fas, kan inte förvandla sig själv till en bencell, som i sin tur har sitt ursprung från mesoderm, kontrollerad från cerebrum (”nya hjärnan”), och som försämras under en konfliktaktiv avkalkningsprocess. I scenariot att ”lungcancer” leder till metastaser i benet, skulle
lungcancercellen i själva verket skapa ett hål (eg., cellulär härdsmälta! – motsatsen till cancer) i några ben i kroppen. Vi måste också fråga oss själva varför cancerceller sällan sprider sig till den närmaste intilliggande vävnaden i kroppen, t ex, från äggstock till livmoder. Om cancerceller förflyttar sig via blodbanorna, varför är då inte donerat blod kontrollerat med avseende på cancerceller? Varför hittas då

inte otaliga tumörer på väggarna i blodkärlen hos cancerpatienter?

För två år sedan, den 19 augusti, 2004, publicerade den Canadensiska tidningen Globe and Mail en artikel med rubriken, ”Forskare Jagar Blodtest för Bröstcancer”, som innehöll det avslöjande påståendet, ”Jakten på tumörceller i blodbanorna har tagit 10 å
r…”och ”fram till nyligen har ingen teknologi existerat som på ett tillförlitligt sätt kunnat plocka ut de udda tumörcellerna ifrån de miljoner av röda och vita blodceller som ryms i en provrör med mänskligt blod”. Bortsett från faktumet att ”jakten” är långt ifrån över

(som artikeln indikerar), innebär inte detta att hypotesen om metastaser har varit en desinformation till allmänheten och som skrämt miljoner av cancerpatienter till döds i över 4 decennier?

Dr. Hamer tvistar självklart inte om det faktum att det existerar en andra cancer, men dessa efterföljande tumörer är inte orsakade av migrerande cancerceller som genom ett mirakel omvandlar sig till en annan typ av cell, utan av nya konfliktchocker. Ett nytt
DHS kan initieras av ytterligare traumatiska livserfarenheter eller genom diagnoschocker. Som redan nämnts, kan en oväntad cancerdiagnos eller

beskedet att cancern har ”metastaserat”, trigga igång en dödsångestkonflikt (som orsakar lungcancer) eller annan typ av diagnosrelaterad chock och orsaka ny cancer i andra delar av kroppen. I många fall klarar sig dessa patienter inte fram till läkningsfasen, därför att det svåra stresstillståndet försvagar dem till en sådan grad att de har mycket liten chans att överleva den högst giftiga cellgiftsbehandlingen.

Den andra mest vanliga cancern efter lungcancer är bencancer. Dr. Hamer har funnit att våra ben biologiskt är bundna till vår självkänsla och vårt egenvärde. Sålunda, att få beskedet att man har en ”livshotande sjukdom”, särskilt en som påstås ”sprida sig om en löpeld” genom kroppen, är att jämställa med: ”nu är jag värdelös”, och benet(-en) närmast intill den plats i kroppen där vi känner oss ”värdelösa” börjar urkalkas (i samband med bröstcancer ofta i området kring bröstbenet eller revbenen). Precis som
med ett brutet ben, framträder meningen med det biologiska programmet (med ”sjukdomen”) i slutet av läkningsfasen. När reparationsfasen är fullbordad, kommer benet att vara mycket starkare på den platsen, vilket försäkrar oss om att vi på detta ställe är bättre utrustade för en potentiellt ny ”självnedvärderingskonflikt”.
8
HJÄRNTUMÖRERS NATUR
Så snart konflikten är löst, går såret i hjärnan – tillsammans med psyket och organet – också in i läkningsfas. Liksom vilken som helst annan skada repareras även den här skadan. Ett ödem (överskott av vätska) utvecklas för att skapa skydd åt nervvävnaden som återhämtar sig. På röntgen av hjärnan kan man klart se förändringarna: de skarpa koncentriska ringarna sänks nu ner in i ödemet och framgår nu som suddiga, otydliga och mörka.
Vid läkningsfasens höjdpunkt, när ödemet i hjärnan har nått sin maximala storlek, triggar hjärnan ett kort, starkt tryck som driver ut ödemet. Med GNM-termer kallas denna motverkande reglering den ”Epileptoida Krisen” (EC). Under denna kris, dras hela organismen under en kort stund in i ett sympatiskt tillstånd, eg., återupplevelse av de typiska symptomen för en konfliktaktiv fas såsom kallsvettning, kalla händer och fötter, snabba hjärtslag och illamående. Intensiteten och varaktigheten av denna förprogrammerade kris bestäms av intensiteten och varaktigheten av den föregående konflikten. Hjärtattacker, strokes, astmaattacker, och epilepsianfall är bara några
exempel på denna kritiska vändpunkt. Typen av ”kris”beror alltid på konfliktens art och den specifika delen av hjärnan som är involverad.
Efter det att ödemet har pressats ut, fylls området med gliaceller vilket är hjärnans bindväv som ger strukturellt stöd för neuroner, för att återställa funktionen hos de nervceller som påverkats av konfliktchocken (DHS). Det är denna ansamling av naturlig gliatillväxt som konventionell medicin betecknar som ”hjärntumör”, ofta med förskräckliga konsekvenser för patienten. Dr. Hamer fastställde redan 1981 att en ”hjärntumör” inte är någon sjukdom i sig själv, utan ett symptom på en läkningsfas som

pågår parallellt i organet (kontrollerad från det korrelerade området i hjärnan som samtidigt genomgår en reparationsfas). Metastaser i hjärnan, existerar sålunda inte heller.

GNM TERAPI (i ett nötskal)
Det absolut första steget i GNM-terapi är att förse individen med en förståelse för den biologiska naturen av ett symptom, eg. en särskild cancer, i relation till sin psykiska orsak. En hjärnröntgen och en genomgående medicinsk historia är nödvändigt för att bestämma huruvida patienten fortfarande är konfliktaktiv eller redan i läkning. Om patienten fortfarande är i aktiv fas, ska fokus läggas på att identifiera det ursprungliga DHS ́t och att utveckla en strategi för att lösa konflikten. Det är avgörande att förbereda patienten på läknings-symptom och på eventuella komplikationer. Dessa symptom är väldigt förutsägbara! Dr. Hamers upptäckter förser oss – för första gången i den medicinska historien – med ett tillförlitligt system som tillåter oss, inte bara att förstå men också att förutsäga utvecklingen och symtomen för varenda sjukdom. Detta är sant
förebyggande medicin, en aspekt av German NewMedicine som knappast kan betonas tillräckligt. Verkligt förebyggande kräver en förståelse för den verkliga orsaken till en sjukdom, och det är vad Dr. Hamers forskning erbjuder i magnifik detalj.
Genom att förstå de ”Fem Biologiska Lagarna” om orsaken och läkningsprocessen av sjukdom kan vi frigöra oss själva från fruktan och panik som ofta kommer då symptom bryter ut. Denna kunskap är mer än makt, den kan rädda liv. Slut citat.
För att kunna förebygga sjukdom och läka kropp & själ från sjukdom så behöver vi helt och totalt förändra våra västerländska tankar och synsätt på inte bara vad en människa är utan även se vidare och djupare på själva livet och universum.
Vi är inga kemiska soptunnor åt läkemedelsindustrin som vi nu mer och mer förvandlas till, vilket i slutändan hamnar i Moder Jord och förgiftar hela våra ekosystem.
Vi är fantastiska blomstrande ljus & energivarelser, medvetanden med fysiska former som är här för att observera, lära, älska och växa in i ett högre medvetande innan vi återvänder hem.

Plantera ett frö av ren villkorslös kärlek i ditt hjärta och fyll det med ditt ljus, låt det gro och växa villkorslöst till hela Du Är Ljus & Kärlek!

Detta blogginlägg handlar om chakrasystemet och hur våra chakran styr energiflödet i kroppen.

Det första chakrat:

Element: jord

Färg: Rött

Kroppsliga aspekter: Den fysiska grunden; bortförsel av restprodukter; ändtarm, ben, fötter, testosteron, och östrogen
Insikt: Överlevnad, fortplantning

Psykologiska aspekter: Att ge föda, skydd, trygghet, förmåga att sörja för sig själv

Frön: Äggstockar, testiklar

Kärna: Kundalini, överflöd

Negativa uttryck: Att samla på hög, rovgirigt beteende, våldsamhet, kronisk trötthet,, födslotrauma, rädsla för att bli övergiven.
Det första chakrat sitter vid ryggradens slut mellan analöppningen och könsorganen. Det utgör ingången till det feminina och sträcker ut ljustrådar ner i benen och in i biosfären. Som en pålrot sträcker sig ner i Moders Jord fuktiga och rikhaltiga jord och förser det första chakrat oss med oundgängliga näringsämnen. Det jordar oss och utgör den grund på vilken vårt ljusenergisystem vilar. När vi förlorar förbindelsen med jorden börjar vi hämta vår livsnäring från ytan. Då blir vi som ett träd vars ytliga och vittförgrenande rotsystem inte kan hålla oss uppe i en storm. Vi förlorar vår stabilitet, vår grund och vår trygghet…….

Det andra chakrat:

Element: Vatten

Färg: Orange

Kroppsliga aspekter: Matsmältning, tarmar/inälvor, njurar, urinvägar, sexuell potens, adrenalin, smärtor i korsryggen, aptitlöshet

Insikt: Sexualitet

Psykologiska Aspekter: Makt, pengar, sex, kontroll, rädsla, kamp, passion, självaktning, sexuella eller emotionella övergrepp, nedärvda föräldrar relaterade problem, incest
Körtlar: Binjurar
Frön: Kreativitet, medkänsla, familj

Negativa uttryck: Rädsla, kamp
Det andra chakrat ligger fyra fingrar under naveln. Det är kopplat till njurarna och elementet vatten. Det andra chakrat aktiverar binjurarna som är kroppens ”stresskörtlar”. Binjurarnas yttre del producerar mer än hundra olika stereoirer, däribland könshormoner. Märgen, eller den inre delen producerar adrenalin som säger åt levern att frigöra blodsocker, vilket gör oss alerta. Det första chakrat bygger försvarsmurar och det andra chakrat lagrar stenar avsedda för försvar.

Det andra chakrat reglerar ämnesomsättningen i ljusenergifältet. För detta chakra representerar alla energiformens föda. Det smälter den jordenergi som tas in genom första chakrat och omsätter känslomässig energi i nervsystemet. När detta chakra fungerar som den ska, kan vi bryta ner negativa känslor som ilska och rädsla och låta dem försvinna som restprodukter genom det första chakrat. När detta chakra är ur balans ligger dessa negativa känslor och snurrar i magtrakten och bryts ner mycket långsamt. Vi känner alla människor som inte kan släppa ut sin ilska och bär på den i veckor eller t.o.m. i år. Dessa negativa känslor sätter sig i det andra chakrat och förgiftar det. Till slut tas dessa könslomässiga gifter upp av ljusenergifältet.

Det andra chakrats uppgift är att förvandla sex till kärlek, romans till närhet. Det är ingen enkelt uppgift, eftersom de negativa drivkrafterna i detta chakra föder behovet att kontrollera andra genom pengar, makt och sex. Det andra chakrat passerar rakt genom livmodern, där livet gror. Här gror passionens och kreativitetsfrön, för att sedan blomma upp i våra övre chakran.

Det tredje chakrat:

Element: Eld

Färg: Gult

Kroppsliga aspekter: Mage, buk, lever, bukspottkörteln, att lagra och frisläppa energin, mjälte

Instinkt: Makt

Psykologiska aspekter: Mod, makt, att göra intryck på världen

Körtel: Bukspottskörteln

Frön: Självbestämmande, individuation, osjälvisk hjälpande, uppfyllandet av drömmar, låbgt liv

Negativa uttryck: Mag/tarmsjukdom, anorexia, anorexia, sorg, högmod, uppblåst ego, neurotiska symptom, trötthet, offermentalitet, humörsvängningar, skam
Det tredje chakrat sitter vid solar plexus och förknippas med bukspottkörteln. Denna körtel är kroppens energibankir. Glukos är dess valuta. När tredje chakrat fungerar som det ska har kroppen gott om energi för allt det den ska göra. Det påverkar också levern, som är kroppens bränsledepå. Människor som har störningar i det tredje chakrat lider ofta av trötthet.

Det tredje chakrat är ljusenergisystemets kraftcentrum. Dess kraft kan användas konstruktivt för att manifestera våra önskningar i världen. När det används destruktivt kan de hämna vår ursprungliga natur och det manifesterar sig i form av neurotiska symptom, som t.ex. skuld och skamkänslor.
Det första chakrats feminina kraft och det andra chakrats ursprungliga sexuella energi omvandlas till ett subtilt bränsle som det tredje chakrat använder för att förverkliga våra drömmar. Detta chakra fyller på reserverna i ljusenergifältet. När vi väcker liv i detta chakra upplever vi mod och beslutsamhet och inte låter oss slås ned av motgångar. Hindren i vår väg rasar.

Det tredje chakrats funktion är att överföra visioner till verklighet. Den förvandlar drömmar till levande skatter. Shamanen förstår att man drömmer fram det som är i världen. Detta chakra är det kärl där våra drömmar alkemisk omvandlas till guld. Om du vill göra din omgivande värld bättre, balansera ditt tredje chakra. Vår försiktigt för att du inte använder detta chakra för personligt vinning. Detta chakras nyckelord är att tjäna.

Det fjärde chakrat:

Element: Luft

Färg: Grönt

Kroppsliga aspekter: Cirkulationssystemet, lungor, bröstkorg hjärta, astma, immunbrister

Insikt: Kärlek

Psykologiska aspekter: Kärlek, hopp, att överlämna sig åt andra, medkänsla, närhert

Körtel: Thymus

Frön: Osjälvisk kärlek, förlåtelse

Negativa uttryck: Uppblåst ego, förakt, själviskhet, sorg, ensamhet, rädsla att bli övergiven och förräderi.

Hjärtchakrat finns på punkten mitt emellan bröstvårtorna, inte över själva hjärtat. Det är chakrasystemets axel. Precis som magen utgör centrum för kroppens tyngdpunkt, utgör hjärtat centrum för ljuskroppen. Thymuskörteln styrs av hjärtchakrat. Och ansvarar för den immunförmåga som förmedlas genom våra celler. Den är en av immunförsvarets huvudaktörer och nödvändigt för att vi ska kunna utveckla B och T-lymfocyter., kroppens ”mördarceller”. Frihet, glädje och en bestående frid blir kännetecken för en människa som har sitt viste i hjärtchakrat.

Det är ett chakra från vilket vi bildar familj och upptäcker kärleken med våra själsfränder och våra barn. Genom hjärtchakrat upptäcker vi och delar kärleken. Detta är det mest missförstådda chakrat i kroppen, eftersom dess kärlek varken är den ömhet vi utbyter sinsemellan eller den romantiska kärleken när vi blir huvudstupa förälskade. Hjärtchakrat blomstrar av skapelsens kärlek, samma kärlek som blomman känner för regnet… Detta slags kärlek är varken objektinriktat eller beroende av någon annan för att kunna existera. Den är inte sentimental, den är opersonlig.

Ett balanserat hjärtchakra gör att vi kan överlämna oss till närheten i kärleken. Det integrerar det maskulina och feminina principerna inom oss. Mjukt och hårt, mottaglighet och kreativitet upphör att vara motsatser, eftersom dessa principer förenas i harmoni. Hjärtchakrat låter oss att återvinna en oskuld som gör oss lekfulla och fyllda av inspiration. Vi vet vilka vi är och accepterar oss själva, vilket skänker oss glädje och frid.

Det femte chakrat:

Element: Ljus

Färg: Blått

Kroppsliga aspekter: Hals, mun, nacke, matstrupe

Insikt: Paranormala uttryck

Psykologiska aspekter: Manifesterande av drömmar, kreativitet, kommunikation, tillit och tro

Körtlar: Sköldkörtel, bisköldkörtel

Frön: Personlig makt, tillit, vilja

Negativa uttryck: Bedrägligt beteende, beroende, psykoser, sömnstörningar, lögner, rädsla för att säga vad man tycker, skvaller, giftighet.

Det femte chakrat sitter i halsgropen och påverkar sköldkörteln, vilken reglerar kroppens temperatur. Genom att styra ämnesomsättningens hastighet, påverkas kroppsvikten och påfyllning av vitaminer. Magiska krafter blir tillgängliga när man har väckt detta strålande chakra. Till dessa krafter hör förmågan att vara på två platser samtitigt, att bli osynlig, att se in i det förgångna och att skönja hur ödet verkar.

Det femte chakrat är vårt paranormala chakra och svarar för klärvoajans, översynligt hörsel, intuitiv kunskap och förmågan att kommunicera uran ord. Ett dysfunktionellt femte chakra kan leda till att man drabbas av obehagliga paranormala upplevelser eller borderlinestörning som ofta medför en psykos eller en neuros. En sådan människas fantasier spiller ofrivilligt över i vardagslivet och hon förmår inte längre skilja mellan fantasi och verklighet. Sömnstörningar är vanliga när detta chakra inte är i balans.

Det är vår erfarenhet och kunskap som bestämmer vår ställning i världen. Det femte chakrat ger oss förmågan att upptäcka möjliga framtidscenarion och agera i enlighet med våra visioner. Du kan föreställa dig vem du kan bli och känna de oändliga möjligheternas frihet. I detta chakrat blir verkligen inåtblickande möjligt, var efter vår inre värld för första gången görs tillgängligt för oss. Det femte chakrat ger röst åt hjärtarts känslor. Det talar om vår kärlek vänlighet och förlåtelse. I detta chakra förenas de fyra element från de lägre chakrorna – jord, vatten, eld, luft – och blir ren energi som ger oss matrisen eller strukturen för våra drömmar.

Halschakrat ger oss matris runt vilket vi skapar vår värld. Ett rent halschakra gör oss av med det avskräde och tunga energier som belamrar det. Det femte chakrat fungerar som skorsten för alla det lägre chakrorna och släpper ut de flyktiga energier som inte återförs till jorden genom det första chakrat. Ett enkelt sätt att rena halschakrat är att ”picka” på det tre gånger med fingertopparna.

Det sjätte chakrat:

Element: Rent ljus

Färg: Indigo

Kroppsliga aspekter: Hjärnan, ögonen, nervsystemet

Instinkt: Sanning

Psykologiska aspekter: Förnuft och logik, intelligens, empati, depression, stressleraterade sjukdomar, förnekelse

Körtel: Hypofysen

Frön: Upplysning, självförverkligande

Negativa uttryck: Självbedrägeri, neuroser, otillräcklighet, anfall

Det sjätte chakrat, eller tredje ögat, finns i mitten av pannan. I de hinduiska traditionerna sägs det vara Shivas tredje öga, som skänker kunskap om fulländad sanning och icke dualitet. Enligt inka indianer, får vi kunskap om att vi är oskiljaktiga från Gud. Vi uttrycker det gudomliga inom oss och vi ser det gudomliga hos andra. Vi upplever ett djupt lugn och frid när vi är tillsammans med någon som har uppnått denna insikt. I andra chakra möts manligt och kvinnligt i sina respektive kroppar, men här, i det sjätte chakrat, förenas manligt och kvinnligt inne i en. Man inser att man är en evig varelse som bebor en tillfällig kropp.

En människa med ett uppväckt sjätte chakra inser att det sanna självet måste upphöra att identifiera sig uteslutande med kroppsliga och mentala upplevelser. Vi transcenderar både kropp och sinne samtitigt som vi öppnar vårt medvetande för båda. När vi börjar studera sinnet kan vi träda in i tillstånd som ligger bortom vår egen person.
Tvivlet försvinner när man lämnar sinnet bakom sig, och lust och längtan upphör att vara drivkrafter. Man träder in i kunskapssfären som bara kan upplevas, inte beskrivas. Det beror inte på att dessa sfärer ligger utanför språkets domän, utan snarare på att upplevelsen är allt i sig själv.
I det sjätte chakrat upplever vi vårt eget uppvaknande. Ett uppvaknat tredje öga gör att schamanen kan veta vem han är. Det ger honom kunskap om det förflutna och om framtiden samt tillåter honom att se alternativa öden. Allt den som har uppväckt tredje öga önskar blir verklighet….

Det sjunde chakrat:

Element: Ren energi

Färg: Violett

Kroppsliga aspekter: Hud, hjärna, hormonbalanser

Insikt: Universell etik

Psykologiska aspekter: Osjälviskhet, integritet, visdom

Körtel: Tallkottkörteln

Frön: Transcedens, upplysning

Negativa uttryck: Psykoser, regression, cynism

Kronchakrat längst uppe på hjässan är vår port till himlen, på samma sätt som det första chakrat är vår port till jorden. Ljustrådar från detta chakra sträcker sig upp till stjärnorna och till vårt öde. Jorden skyddar oss och när oss med sin livskraft, och himlen driver oss upp mot det vi ska bli. Frön gror bara när de är i den bördiga, mörka och fuktiga jorden, men det är solens ljus som får dem att växa. Efter att ha grott vänder sig alla växter mot solens ljus för att få liv. På samma sätt gror vårt andliga liv i det första chakrat i och med vår förbindelse med jorden, och senare strömmar himlens ljus in genom kronan för att nära hela chakrasystemet.

Människor som har uppnått detta chakrats gåvor har inte längre behov av en fysisk gestalt. De kan färdas genom tid och rymd och är ett med himmel och jord. Den läxa vi kan lära av detta chakra är att bemästra tiden. När vi kan bryta oss ur den linjära, kausala tiden befinner vi oss inte längre i det förflutnas tyranniska grepp. Nuet är inte längre ett resultat av tidigare händelser och vi erfar nu frihet från orsak till verkan. Vi lever med en fot i den vanliga världen och en fot i den andliga världen, samtidigt som vi inser att de har samma grund.

Där helaren i det sjätte chakrat får kunskap om tidigare och framtida händelser, erhåller hon i det sjunde chakrat förmågan att kunna påverka dessa händelser. Hon kan vara med och hela händelser i det förflutna och hjälpa sin klient att välja en alternativ framtid, kanske en där klienten är befriad från sjukdom eller lever ett mer meningsfullt liv.

Det åttonde chakrat:

Element; Själ

Färg: Guld

Kroppsliga Aspekter: Kroppens arkitekt

Instinkt: Transcedens

Psykologiska Aspekter: Inga

Körtel: Ingen

Frö: Tidlöshet

Negativa uttryck: Sjukdomsmallar, kosmisk skräck

Don Antonio kallade det åttonde chakrat det heligas källa. Detta chakra finns några centimeter ovanför huvudet, och när det är uppväckt lyser det som en strålande sol i ljusenergifältet. När en människa väcker sin medvetenhet i åttonde chakrat får hon tillgång till förfädernas minne. Alla tidigare schamaners minnen blir tillgängliga för henne. Deras röster blir hennes röst och dessa urgamla lärare lever inom henne. Detta chakra är förbundet med arketypernas domän, de ursprungliga bilderna och minnena som tillhör det mänskliga kollektivet. Informationsfältet i det åttonde chakrat fungerar som en mall för den fysiska kroppen. Det åttonde chakrat påverkas inte av kroppens död. Om det finns en sjukdomsprägling i detta chakra är det som ett fel i en gjutform som kopieras med varje ny avgjutning.

I det åttonde chakrat upplever vi en innerlig förening inte bara med hela skapelsen, vilket ju sker i det sjunde chakrat, utan med skaparen.
Detta chakras negativa uttryck är kosmisk skräck, sådan som upplevs av dem som är fångna mellan andens och materiens världar. Kroppslösa väsen som klamrar sig fast vid människor eller platser på jorden är fångna i denna sfär. Det åttonde chakrats attribut är osynlighet. I detta chakra blir vi medvetna om ”betraktaren” – ett själv som har varit med från begynnelsen av vår andliga resa. Betraktaren bevittnar hur vårt liv utvecklar sig och inser att alla historier vi använder för att beskriva oss själva är just historier. Det vi tror oss veta om oss själva handlar inte om det riktiga självet. Betraktaren vet att det som kan ses eller beröras inte är verkligt. Betraktaren håller fast vid mysteriet, inte manifestationen. Betraktaren förnimmer allt, men kan själv inte förnimmas, eftersom den inte kan göras om till ett förnimmelsebart objekt. Betraktaren är synlig, eftersom den inte kan betraktas.

Det nionde chakrat:

Element: Ande

Färg: Genomskinligt vitt ljus

Kroppsliga aspekter: Inga

Insikt: Befrielse

Psykologiska aspekter: Inga

Körtel: Ingen

Frö: Oändlighet

Negativa uttryck: Inga

Det nionde chakrat finns i universums hjärta. Det befinner sig bortom tid och rum; det sträcker ut sig genom rymdens omätliga rum och är förbundet med det åttonde chakrat genom en lysande tråd. Schamanen kan färdas genom denna tråd när han vill uppleva hela skapelsens enorma vidsträckthet. Vi kallar detta för en chakra i brist på något bättre namn, men egentligen är det andens hemvist. Nionde chakrat återfinns bortom den personliga själen som existerar i det åttonde chakrats sfär, där vi lever kvar i tid och rum och fortfarande håller fast vid tanken på frälsning. Det är den gemensamma ande som finns i allt i universum. Betraktaren visar sig vara allt som betraktas.

Det nionde chakrat är det själv som aldrig har blivit fött och som aldrig kommer att dö. Det är självet före tidernas begynnelse och det stiger aldrig ner i den flod där tiden flyter fram. Det föregår rymden och fanns innan universum bildades. Det nionde chakrats process är förmågan att aldrig avslöja en hemlighet, inte ens för sig själv. Hemligheten är att för ofattbar länge sedan bestämde sig den oändliga kraft som vi kallar Gud, som då existerade i den omanifesterade tomheten, att ge uttryck för sig själv. Alltså uppenbarade det sig för 12 miljarder år sedan som en enskild enhet ur vilken all materia i vårt universum formades. Den oändliga kraften fortsatte att utforska sitt själv genom alla livsformer, från gräshoppan och valen till planeter och månar. Och eftersom den oändliga kraften fanns närvarande överallt och var allvetande, bar även alla dess uttryck på dess egenskaper. Därför var den tvungen att hålla sin natur hemlig till och med för sig själv, för att kunna känna sitt själv genom sina tio tusen former.

Vad är Sjögrens syndrom?

Enligt Wikipedia (som bara beskriver enligt det skolmedicinska synsättet) så kännetecknas sjukdomen enligt följande:

Sjögrens syndrom (SS) är en kronisk autoimmun sjukdom, som kännetecknas av att körtlar som producerar sekret förtvinar. Detta resulterar i att framför allt kroppens produktion av tårar och saliv upphör alltmer. Förutom ögon och mun kan även andra ställen i kroppen förlora sin smörjning. Inte sällan märks problem även i näsa, hals, luftvägar och lungor, matsmältningsorgan och könsorgan. Karaktäristiskt är en extrem trötthet. Sjögrens syndrom är den vanligaste (2 %) av de olika reumatiska systemsjukdomarna där bland andra systemisk lupus erythematosus (SLE), myositer, vaskuliter och sklerodermi ingår.

I 90 % av de diagnostiserade fallen är de drabbade, av okänd anledning, kvinnor. I teorin kan man få sjukdomen under hela livet, men i praktiken debuterar den vanligtvis mellan 35 och 55 års ålder. Sjögrens syndrom debuterar i de flesta fall långsamt.

Man skiljer på två olika grupper av sjukdomen: SS kan uppträda som en separat sjukdom och kallas då primärt Sjögrens syndrom.

Om SS uppträder hos patienter som redan har en utvecklad och karaktäriserad sjukdom (till exempel kronisk ledgångsreumatism (RA) eller SLE), kallas det sekundärt Sjögrens syndrom.

Primärt SS är vanligare än sekundärt SS. Ingen god behandling finns, det enda man kan ge är läkemedel för att mildra besvären.

Sjukdomen har fått sitt namn efter professor Henrik Sjögren.[1]

Symtomen som beskrivs stämmer ganska bra in i verkligheten, en kraftig munntorrhet, torra ögon, en ofta kraftig förlamande trötthet, samt att det även är mycket vanligt med kalla händer och fötter i denna sjukdomsbild. Det är med andra ord en ganska jobbig sjukdom som gör att det dagliga livet blir alltmer outhärdligt. Den övriga beskrivningen har dock inte så mycket mer med verkligheten att göra…
Skolmedicinen har bara symtomlindrande mediciner att erbjuda mot sjukdomen, så de som vänder sig till sjukvården med Sjögrens syndrom får räkna med att ”detta är någonting som du får lära dig leva med” som så mycket annat inom skolmedicinen… De anser ju till och med att det inte finns något botemedel alls mot den, att sjukdomen är kronisk och obotlig.

Är det då HELA sanningen om sjukdomen? Nej givetvis inte, det finns en hel del att jobba med som kan göra sjuka människor genuint friska igen!
Detta visar återigen på hur korrupt Wikipedia är som oftast bara uppvisar missvisande enkelriktad skolmedicinsk information!

Sjögrens syndrom ur alternativmedicinsk synvinkel
Etiologin bakom Sjögrens syndrom är njuren. Den ansvarar bl.a. för omsättningen av kroppsvätskorna och när njurens energi blir för låg kan man drabbas av Sjögrens syndrom. Detta leder till att de saliv- och tårproducerande körtlarna inte kan fungera som de ska och förtvinar alltmer. Njuren är också den stora kraftproducenten i kroppen, så när dess energi gått ned för lågt drabbas de som har Sjögrens syndrom ofta av en kraftig förlamande trötthet.
Genom att först och främst understödja njuren och de salivproducerande körtlarna i kroppen vid behandlingar så finns mycket goda möjligheter till att läka ut sjukdomen så man återfår hälsan igen. Ja det finns många sätt att understödja kroppens självläkning så man blir frisk efter ha varit sjuk…

Erfarenheter ur det verkliga livet visar på kroppens fantastiska självläkningsförmåga
Här kommer en berättelse ur det verkliga livet om en dam som under många år haft Sjögrens syndrom, den visar på något helt annat än att det skulle vara en kronisk obotlig sjukdom.
Använder man sig av naturliga sätt som understödjer kroppens självläkning istället för att undertrycka alla symtom med kemiska läkemedel finns mycket goda möjligheter att återfå hälsan (ofta oavsett sjukdom!).

Denna berättelse handlar om en dam som är 79 år, hon fick diagnosen Sjögrens syndrom för drygt 14 år sedan. Hon mådde inte alls speciellt bra när hon kom till mig vid sitt första besök den 15e Oktober i år. Hon hade följande symtom som med tiden blivit allt värre.
En mycket besvärlig munntorrhet som gjort att hon hela tiden när hon varit inomhus varit tvungen att ha ett vattenglas i närheten. Prata i telefon var ganska jobbigt och hon tvingades dricka vatten med jämna mellanrum under varje telefonsamtal. När hon var ute och gick var hon tvungen att bära med sig en vattenflaska och en sprejflaska med vatten så hon kunde fukta munnen. Hon kunde stoppa in ett hushållspappersark i munnen och det var snustorrt efteråt, så det fanns knappt någon funktion alls i de salivproducerande spottkörtlarna.
Likaså var hon väldigt ögontorr och använde ögondroppar. Hörseln är kraftig nedsatt och hon har hörapparat i bägge öronen.
Hon kände sig nästan jämt väldigt frusen och hon kunde ha blåa fingrar och tår trots att hon var inne i värmen. Livsenergin var ganska låg och hon kände sig ofta ganska trött.
En tämligen svår ögonmigrän hade hon också som ytterligare försvårade livet för henne. Uppe på detta hade hon kristallsjukan vilket medförde en hel del yrsel.
Detta är symtomen i korta ordalag.

Jag började behandla henne första gången den 15e oktober i år. Behandlingen bestod inledningsvis av Ortobionomi för att korrigera den benlängdsskillnad hon hade, efter att ha rätat upp henne så benen var lika långa gick jag vidare med Zonterapi. Först lite Ansiktszonterapi för att sedan gå över till Zonterapi på fötterna som är min huvudterapi.
Jag gick igenom båda fötterna grundligt och när jag kom till zonerna för de salivproducerande körtlarna i munhåla och hals fanns det mycket tydliga tecken i fotens hudskikt där. Efter en liten stunds behandling på dem så hörde jag hur hon började svälja… Jag fortsatte och gick igenom alla övriga zoner på båda fötterna, likadant med sväljandet hände när jag gick igenom zonerna på vänster fot. Behandlade zonerna för njurarna lite extra då det är där som själva orsaken ligger.
Efter själva behandlingen var hon ganska frusen och yr, en tämligen vanlig reaktion och ett gott tecken som visar på att klienten svarar bra på behandlingen.
Hon berättade att hon fick lite saliv i munnen när jag jobbade på zonerna för spottkörtlarna, hon var förbluffad över att något sådant skulle ske!  För hon var nog innerst inne till en början lite skeptisk till det hela, vilket många är första gången de uppsöker alternativa behandlingsformer.
Jag lärde henne sedan efter behandlingen en enkel självhjälpsmetod för att bota sin kristallsjuka med.

När hon kom andra gången en vecka senare berättade hon att hon känt positiva förändringar. Lite mindre munntorr och till och med fått lite saliv. Kristallsjukan hade hon botat med självhjälpsövningen jag lärde henne så yrseln var helt borta. Nu kan jag dansa runt runt utan att känna någon yrsel alls sa hon och lyste som en sol. Likaså denna gång kände hon hur saliven rann till efter en stunds behandling på höger fot. Även ögonmigränen hade minskat lite i styrka och omfattning.

Hennes första ord när hon kom tredje gången var: Jag mår bra! Mer salivutsöndring och även mindre med ögonmigrän. Livsenergin börjar komma tillbaka, hon är inte lika frusen heller längre. Hon är lyrisk och kan inte fatta det hela! Det känns som om jag kan ta hela världen i famnen sa hon.

Vid fjärde besöket sa hon att det är stor skillnad mot tidigare, saliven fungerar ännu bättre och hon är inte lika blå om händer och fötter och fryser inte alls som hon gjort tidigare. Efter förra behandlingen hade hon fått ett mycket kraftigt ögonmigrän anfall, ett tecken på att självläkningen gjort sitt jobb enkelt uttryckt. Därefter hade hon bara en enda gång känt en liten tillstymmelse till början av ett anfall men det släppte nästan omedelbart. Efter det sedan har hon inte haft någon mer ögon migrän alls.

När hon kom för femte gången berättade hon att det har varit en riktigt bra vecka, den bästa veckan hittills. Känner mig 10 år yngre, att gå till dig är det bästa jag gjort sa hon.
Fortsatt förbättrad salivutsöndring, mer energi, mindre frusenhet och ökad livsglädje.

Likadana fortsatta positiva förändringar upplevde hon när hon kom för sjätte gången.

Förändringar vid sjunde besöket, salivutsöndringen fortsätter att öka, har nu saliv hela nätterna och varje morgon, bara någon gång ibland någon dag så blir hon lite munntorr. Då masserar jag bara lite i ansiktet så kommer saliven igen berättar hon.
Känner mig helt annorlunda, toppenbra, är hennes egna ord.
Förut var mina fingrar och tår helt blåa när jag varit ute men nu är det mycket mindre av den varan berättar hon. Smaksinnet har kommit tillbaka som hon inte haft på många år.
Hon har även börjat med Svenskdroppar, både oralt samt att hon fuktat en bommullstuss och fört in i hörselgångarna på öronen. Enligt en bekant har hon nu börjat höra lite bättre.

I skrivande stund så har hon nu varit hos mig på åtta stycken zonterapi-behandlingar, inklusive en kur med homeopati som hon fått ordinerad av min lärare Henrik Hellberg som förutom att vara zonterapilärare även är klassisk homeopat. Hon tycker att homeopatin varit mycket bra och den har säker bidragit en del också till det oerhört snabba tillfrisknandet som man väl dock måste kalla det hela! En kur med Björkaska har hon också hunnit med samt börjat dricka ett njurstärkande te.
Jag hör nu lika bra på vänster öra som på höger berättar hon (vänster har varit en del sämre än höger tidigare).

Hon sa att hon anser sig nu vara 50%, kanske 75% bättre sedan hon började gå på behandlingar hos mig  för sju veckor sedan – ett fantastiskt resultat måste man säga med tanke på att hon haft Sjögrens syndrom sedan över 14 år tillbaka!

Zonterapi är verkligen en fantastisk läkekonst som gör mig mer förbluffad över för var dag som går!
Den som funderar på att utbilda sig till Zonterapeut ska absolut göra det hos TEAM Hellberg Zonterapi AB (Stockholm och Öland)!

Enligt officiella siffror så dör årligen tretusen människor på svenska lasarett och övriga vårdinrättningar av rent vårdslarv, förutom denna massdöd så skadas ytterligare över hundratusen människor, och får sina liv inskränkta eller förstörda på ett eller annat vis av skolmedicinska behandlingar.
Hur många som sedan dör och blir mer eller mindre skadade av alla mediciner ska vi inte tala om, det är ett oräkneligt antal för oss vanliga döda att räkna…

Ingen vet heller med säkerhet vad allt detta kostar samhället, vad vi vanliga medborgare får betala detta kalas på skatten med. Det vi dock enkelt kan konstatera är att det rör sig om astronomiska belopp varje år.
Pengar som skulle kunna användas till betydligt bättre ändamål än att fylla läkemedelsindustrins sedan länge övergödda kassaskåp med…

Våra ansvariga politiker rör inte en fena utan lyder blint som robotiserade marionettdockor minsta lilla vink från läkemedelsindustrin, som drar i tåtarna och totalt empatilöst styr människornas livsöden från toppen av maktberget de härbärgerar på. Vi har en sjuk- och hälsovårdsminister som inte har en blekaste aning om vad sann äkta naturlig hälsa är för något, hans enda mål som minister är att skydda läkemedelsindustrins ekonomiska intressen vilka gynnar hans egen plånbok…

Läkemedelsindustrin finansierar i stort sett hela massmedia och all forskning inom sjukvården, så styrningen av dem kan kontrolleras helt och fullt ut, vilken information som ska få komma ut och vilken som ska sållas bort…
Det pågår ett enormt forskningsfusk och läkemedelsbolag döms ofta till att betala rekordstora bötesbelopp runt om i världen, pengar som är speciellt avsatta för sådana ändamål och som lönar sig flera gånger om att betala…

Aftonbladets och Expressens ”hälsosidor” är fyllda till bredden med deras propaganda och varningar för alla nyttigheter som t.ex. vitaminer och mineraler samt all smutskastning av alternativmedicin. Ofta kan vi läsa om nya larm om smittsamma virus och epidemier som vi kan dö av om vi inte vaccinerar oss.
Alla konsekvenser som skador och dödsfall relaterade till vaccinationer hörs oftast inte ett knyst om, utan allt tigs ihjäl som om de aldrig hänt…

Löpsedlarnas rubriker trumpetar ofta ut  ”Du kan vara drabbad av en svår sjukdom – kolla om du är drabbad!” I nästa mening kan man sedan ofta läsa någonting i stil med ”Men var lugn, det finns en lösning på det hela, en bra medicin mot din sjukdom!”
Taktiken med skrämselpropaganda används flitigt genom uppfinnandet av problem och försäljning av dess lösningar – en genialt sätt att maximera intäkterna på!
Allt detta på bekostnad av människors hälsa…

För varje dag som går så dör, skadas och förgiftas allt fler människor av mediciner och vacciner. Allt detta för med sig, och orsakar skador som kommer ta många tusen år för naturen att reparera. Industripamparnas enorma omedvetenhet och okunskap om livet skapar ett enormt lidande, både på det fysiska och psykiska planet för alla människor som råkar ut för deras framfart.

Hur länge ska dessa galenskaper få pågå innan det blir ett stopp för dem?
När ska människan vakna och börja tänka efter själv? Istället för att blint bara tro på alla auktoriteter som tyvärr enbart är talesmän för en girig industri som bara har ekonomisk vinning i sikte…

Kanske så vaknar den omedvetne människan först när den upptäcker att man inte kan äta pengar, när allt är förgiftat och sjukt…

Det är hög tid för oss människor att vakna ur skönhetsdvalan och höja vår egen medvetenhet. Vi måste börja agera mot alla dessa mörka makter som hotar hela vår existens på sikt!

Referenser:

http://newsvoice.se/2013/08/08/massdod-pa-sjukhusen/

http://dagenshomeopati.se/2013/07/24/100-000-skadas-och-3000-dor-av-

http://newsvoice.se/?s=ralfvardmissar-varje-ar/

Väldigt många människor idag har problem med rörelseapparaten, dvs. skelett och leder. Stelhet i kombination med smärta och värk är tämligen vanligt bland många av oss. Den största och vanligaste orsaken till dessa symtom är försurning i kroppen. När vi får för lågt PH-värde blir vi försurade och drabbas lätt av smärta och värk i leder och skelett. Det kan även vara så att vi råkat ut för någon olycka och fått förskjutningar i ryggraden eller andra delar av skelettet, inte helt ovanligt det heller.

En mycket enkel och bra metod för att korrigera olika delar av rörelseapparaten är en terapi som heter Ortobionomi. För Er som inte har kännedom om denna terapi finns bra information att läsa här. Man kan även utföra och behandla med Ortobionomi på reflexzoner och det är just det som denna artikel kommer handla om.

På både händer och fötter har vi mycket bra leder som går att använda vid Reflexologisk Ortobionomibehandling. Det går även att jobba med både hand- och fotleder för detta ändamål. Underben och fot går att se som en helhet, en kropp i miniatyr upp och ner, där foten motsvarar huvudet och underbenet kroppen. Likaså underarm och hand. Vid problem med nacken så kommer nacken här att motsvara själva fotleden och handleden. Stelhet och smärta med ursprung från nacken inlagras i de reflexologiska systemen vid fotled och handled. För att få musklerna att släppa sitt grepp i nacken finns det flera olika behandlingsmöjligheter. Det sättet som jag nu ska beskriva är som jag tidigare antytt Reflexologisk Ortobionomibehandling.

Vi kan börja med armarna och händerna för att se hur vi kan använda dem för detta ändamål. Låt oss antyda att vi har smärta och är stela i nacken och vill behandla den. För att kunna jämföra resultatet före och efter behandlingen så börjar vi innan vi behandlar med att kontrollera nacken, hur den känns. Vrid sakta nacken åt höger sida, notera hur det känns och hur långt du kommer. Gör nu likadant fast åt vänster håll, återgå därefter till ursprungsläget. Kom ihåg vilket håll som kändes bäst, skriv ned det om du har dåligt kom ihåg. Gör nu likadant fast bakåt istället. Återgå därefter till ursprungsläget igen. Notera åt vilket som kändes bäst.

Behandlingen kan nu börja. Vi tar handlederna först. Lägg underarmen på en plan yta och låt handen hänga fritt framför. Ta tag i handen som hänger utanför med andra handen. Vrid nu försiktigt åt ena hållet, känn efter hur det känns och notera det. Hur långt kommer du? Gör det ont? Gör nu likadant åt andra hållet. Återgå till ursprungsläget. Vilket håll känns bäst? Vrid nu sakta handen åt det håll som kändes bäst och håll kvar där i 90 sekunder. Återgå till ursprungsläget. Böj nu handen sakta uppåt, notera hur långt du kommer och om det smärtar något. Gör nu likadant nedåt. Vilket håll kändes bäst? Böj nu handen åt det håll som kändes bäst och håll kvar i 90 sekunder. Återgå därefter till ursprungsläget. Nästa steg nu är att göra en kombination av dessa. Böj nu återigen handen sakta uppåt eller nedåt (det håll som kändes bäst) och vrid därefter handen åt det håll som kändes bäst. Stanna där i 90 sekunder. Återgå därefter till ursprungsläget igen. Detta steg är nu klart.

Nästa steg är att jobba med tummen, som med dess led motsvarar ett litet helhetssystem, huvud, nacke och hals. Vrid sakta tummen åt ena hållet. Upprepa samma procedur som med handleden. Återgå till ursprungsläget, stanna till kort och vrid åt andra hållet. Återgå därefter till ursprungsläget. Känn efter vilket håll som kändes bäst och vrid sakta tummen åt det hållet. Håll kvar i 90 sekunder, återgå därefter till ursprungsläget. Steg två med tummen är nu klart.
Gör nu likadant med andra armen och tummen. Efter det är nu nackens reflexzoner på handleder och tummar färdigbehandlade. Vi går nu vidare med steg 3.

Reflexologisk Ortobionomibehandling av nacken på fotlederna och lederna i stortårna. Lägg dig ner på en bänk och slappna av. Låt någon anhörig, terapeut eller annan person sakta vrida på foten åt höger. Notera hur det känns, hur långt det går och om det gör ont. Återgå sakta till ursprungsläget och stanna till där kort. Vrid nu fotleden åt andra hållet och känn efter hur det känns där. Återgå till ursprungsläget. Vrid nu foten åt det håll som kändes bäst och håll kvar i 90 sekunder. Återgå till ursprungsläget.
Prova nu med fler olika ställningar med fotleden och håll kvar i det bekvämaste läget i 90 sekunder. Vi går nu vidare med steg 4.

Ta tag i stortåns grundled och vrid sakta åt höger. Notera eventuell smärta och hur långt du kommer, återgå därefter till ursprungsläget. Gå nu sakta åt vänster och känn efter likadant. Återgå till ursprungsläget, vilket håll kändes bäst? Vrid nu stortåns grundled åt det håll som kändes bäst och stanna där i 90 sekunder.
Gör nu likadant med den andra fotens stortå grundled.

Nu har du lärt dig grunderna för hur Reflexologisk Ortobionomibehandling fungerar, hur man kan behandla problem med nacken via händer och fötter.

Våra liv vi lever styrs till en mycket stor del av våra inre övertygelser, genom att skapa inre övertygelser som stämmer överens med det vi söker efter och vill uppleva i våra liv, så ökar chanserna till att vi får uppleva dem. Jag skulle vilja påstå att de garanterat även kommer att slå in, förutsatt att det ligger rätt känsla och tanke bakom dem… Det är nämligen där ”haken ligger”, att ha den rätta känslan och tanken bakom det som vi lägger i våra inre övertygelser.

Se tillbaka på ditt liv… Vad har du haft för inre övertygelser och hur har de påverkat ditt liv? Har du haft positiva eller negativa inre övertygelser om jobb, relationer och annat? Hur har de fallit ut det verkliga livet? När jag ser tillbaka på mitt eget liv har mina inre övertygelser slagit in till 100%, så jag vet genom min egen erfarenhet att det är ett mycket kraftfullt verktyg att använda för att få till förändringar i livet. Även när man tittar på andra människor och deras inre övertygelser så märker man att de inträffar i verkligheten. En människa som t.ex. har en stark inre drivkraft, kraftfulla inre övertygelser om saker och ting, kommer att lyckas med de saker han eller hon är övertygad om (förutsatt att rätta känsla och tanke ligger bakom).

När man insett detta fenomen och börjat jobba mer aktivt med detta så ökar kraften i de inre övertygelserna ganska radikalt, något som jag märkt av egen erfarenhet. Det kan numera ofta bara räcka med att tänka att en sak kanske kommer inträffa (oavsett om den är positiv eller negativ), så har jag märkt att jag ofta får omedelbar respons på tanken. Universum svarar an på energin i tanken. Desto mer medveten som energin är i tanken, ju kraftfullare blir energin i den, vilket leder till en starkare signal till universum. Kraften i energin som universum sänder tillbaka ger sedan mottagaren ett energitillskott. Desto mer öppen och medveten mottagaren är ju bättre kan den sedan ta till vara på energin den får tillbaka…

Kontentan av detta är, tänk noga efter vilka tankar och känslor du sänder ut, de består av vital energi och universum svarar ofta tillbaka med blixtens hastighet, oavsett om det är negativa eller positiva övertygelser du har… Dina tankar och känslor som du lägger i dina inre övertygelser är troligen de kraftfullaste verktygen du har för att åstadkomma förändringar i ditt liv!

I denna artikel ska vi titta lite närmare på det mycket omdiskuterade begreppet Placebo, eller Placeboeffekt som den också benämns. Läser man på Wikipedia så står det t.ex. följande: ”Placeboeffekt (eller förväntanseffekt) är den del av ett läkemedel eller en behandlingsverkan som inte beror på de faktiskt verkande beståndsdelarna, utan som kan hänföras till patientens egna förväntningar på att medicinen och behandlingen ska hjälpa denne att tillfriskna.” Där ges i mina ögon direkt en lite nedvärderande syn och åsikt om Placebo. Den synen vill ge ett sken av att det inte är något ”riktigt” som händer, något som inte har en verklig substans. Man ska felaktigt inbillas en tro och verklighetsuppfattning som bara baserar sig på att verkligt fysiska och biokemiska behandlingar är ”det verkliga och riktiga”.
Läser man sedan vidare på Wikipedia så står det att: ”Placebo har påvisad effekt för flera skilda fysiologiska processer. Faktorer som styr hur kraftfullt behandlingsresultatet av en placebobehandling är främst förväntan, men även betingning har påvisad effekt. Förväntan i sin tur kan stärkas av en rad faktorer, om patienten tror sig få ett dyrt läkemedel så blir i regel placeboeffekten starkare än om de tror sig få en billig. [1] Även placebots färg och form kan påverka hur effektivt det upplevs.[2]” . De vill även där försöka påskina samma felaktiga bild av vad som i verkligheten är sant. Placeboeffekten har, som det också riktigt står, påvisad effekt för fysiologiska upplevelser, men det stannar långtifrån bara där… Det handlar inte heller alltid bara om ”fysiologiska upplevelser”… Uppgifterna som artikeln i Wikipedia baserar sig på kommer, inte helt oväntat från, tidningen Läkemedelsvärlden samt från tidningen Apoteket. Där har vi återigen samma fenomen, industribetalda experter som uttalar sig för att uttrycka ”vad som är sant och icke sant”. Bara en sån sak gör att en någorlunda medveten människa börja dra öronen åt sig…

En tanke eller en känsla har båda två, minst lika stark och verklig substans som en fysiologisk handling eller biokemisk behandling. Skillnaden mellan dem båda är bara att, en fysiologisk handling eller biokemisk behandling, ofta vetenskapligt kan bevisas medan Placebo är något som går utanför vetenskapens ramar att exakt kunna definiera händelseförloppen på godtyckliga mätbara sätt. Det pågår vilda diskussioner inom de båda lägren om vad som ska få gälla och ”vad som är rätt”. Eftersom nu allting långt ifrån vetenskapligt kan bevisas, det är tom. så att det bara är en ytterst liten del av vår verklighet som vetenskapligt kan bevisas, ska man då gå efter kartan eller verkligheten? Om nu kartan inte stämmer överens med verkligheten är det inte då dags att börja ta bort skygglapparna för ögonen och titta ut i verkligheten som vi lever i? I mitt liv är det verkligheten som är det viktiga, inte vad kartan visar, som inte alltid visar rätt.

Man kan, som tom. skolmedicinen erkänner tänka sig sjuk, likaså kan man sålunda ofta även tänka sig frisk. Alla människor är olika fenomen, olika individer och alla fungerar inte helt lika i alla situationer. Därför går det inte att dra alla över en kam, och säga att ”så här är det” och ”så här är det inte”, oavsett vad det gäller här i livet och hur vi fungerar. Därför blir det ofta ganska fel i många situationer inom skolmedicinen, där det oftast bara hävdas att behandlingar med verklig fysisk inverkan såsom kirurgi eller biokemisk behandling med farmakologi, är något som har ”riktig verkan”. De har helt glömt bort, eller vill inte höra talas om, att läkning faktiskt kan ske helt spontant utan någon ”riktig behandlingsmetod”. Detta grundar sig på att hela idén med skolmedicinen bygger på ekonomisk vinning, en person som för egen maskin kan tänka eller visualisera sig frisk genom tankar och känslor, är ekonomiskt olönsam och därför inte intressant och motarbetas även ofta kraftigt.

Att använda tankens kraft är något som använts sedan tidernas begynnelse, bön är troligtvis den allra första läkekonsten som användes av dåtidens människor. De kände då troligen inte till andra läkekonster som kom till senare i världen. Bön fungerade då, likaså som bön även fungerar idag, och även fortfarande flitigt används idag inom vissa religioner. Vad som skapar dessa läkningsmekanismer som man ofta får genom bön, alltså tankens kraft, vet ingen med säkerhet än idag. Det kommer kanske ingen heller att med hundraprocentig säkerhet att kunna säga någonsin. Det man dock vet är att  en tanke eller en känsla, består av energi. Det man även vet är att allting är enkom energi, och energin kan man aldrig tvinga någonstans, den går alltid dit där den bäst behövs. Energi kan man säga är en medveten kraft, som man genom ett medvetet förhållningssätt ofta till stora delar kan styra. Därför är kanske medvetenheten en av de allra största och viktigaste sakerna här i livet, som man bör beakta och tillförskansa sig för att kunna styra sitt liv dit man själv vill och önskar.

I motsats till Placebo finns Nocebo, vilket också är latin och betyder ”jag skall skada”. Placebo och Nocebo är som de båda krafterna Yin och Yang i kinesisk medicin. De är varandras ytterligheter, men båda är fullt lika verkliga och kraftfulla. När vi medvetet tänker negativa tankar eller har negativa känslor inom oss, så följer Noceboeffekten med omedelbar verkan i dess fotspår. Det är något som vi inte kan styra, det är en energi som medvetet styr händelseförloppet, vad som ska hända och ske. Samma sak har vi där inom skolmedicinen, när en läkare talar om en diagnos för en patient, t.ex. du har cancer så uppstår då ofta ett trauma för patienten (om den inte själv har goda kunskaper om vad en cancer egentligen är för något). Traumat leder i sin tur ofta till nya cancerhärdar som uppstår till följd av diagnosen som läkaren talar om. Skulle dagens skolmedicinska läkare istället ha bättre kunskap om hur människan fungerar, dvs. använda sig av holistiska uråldriga läkekonster, som ser till helheten hos människan, och använda sig av alla dess resurser som de byggt upp genom årtusendena, så skulle stora delar av vår sjukvård idag vara helt onödig. Människan måste för sitt eget bästas skull, återgå till naturen i betydligt större utsträckning än vad den gör idag.

Hur kan man då, på bästa vis utnyttja sig av tankens kraft för att få bästa möjliga effekt? Ja ett av de viktigaste sätten, som jag nämnde här tidigare, är att öka sin egen medvetenhet, att vara närvarande i dagen och det man gör. Att skaffa sig kunskap som grundar sig på objektiva informationskällor, som inte kommer från de som är ekonomiskt styrda. Har man en hög medvetenhet och bra kunskaper så kan man styra energin på ett bättre sätt, stärka och balansera livskraften som styr våra liv. Livskraften är den absolut viktigaste och kraftfullaste energin som styr våra liv, det får vi aldrig glömma. Vi bör vara tacksamma för livets stora gåva vi fått, att leva det liv vi lever, även om våra organismer inte alltid är och ser ut som de vill att de ska göra. En till mycket kraftfull aspekt är våra inre övertygelser, de är kanske våra kraftfullaste läkningsverktyg vi har. Kärlek är den allra högsta aspekten, och fyller vi våra liv med kärlek och har en inre övertygelse av att vi mår bra och att vi alltid kommer göra det, så ökar också våra verkliga chanser att göra det i livet.

Den stora grejen är vilken känsla som vi lägger bakom våra inre övertygelser, lägger vi den med äkta riktig känsla så kommunicerar den direkt med livskraften och vi får den energi tillbaka som vi sökt efter. Lägger vi däremot bara en känsla utan någon riktig äkthet bakom så kommer ingenting att hända. Skulle vi sedan lägga den med en äkta negativ känsla så svarar noceboeffekten omedelbart och vi får negativ energi tillbaka.

Vi kan med andra ord styra våra liv i mångt och mycket genom att lägga rätt känsla bakom våra inre övertygelser! Kanske är det t.o.m. så att våra inre övertygelser är vårt kraftfullaste verktyg för att kunna styra våra liv…

Är då Placebo något att förkasta som skolmedicinen till mångt och mycket gör? Nej låt oss använda tankens kraft betydligt mer i våra liv – den är till för att användas och dessutom helt gratis… Mer Placebo till folket!