Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2012

Sverige betecknas ju som en demokrati och där ska alla ha sin egen fulla rätt att bestämma över sina liv, men hur är det i verkligheten, stämmer det överens med hur allt ser ut här i vårt demokratiska upplysta Sverige? Man borde ju då också rimligen i detta land själv till 100% kunna få bestämma över sin hälsa om det nu råder demokrati. Vi ska i denna artikel titta lite närmare på hur det ser ut när det gäller läkemedel och användningen av dem inom svensk sjukvård.

Först innan vi går in på den avdelningen måste vi reda ut en sak och det är ordet läkemedel. Vad är egentligen ett läkemedel? Det finns väldigt få artiklar som beskriver det så bra som den artikel som min lärare i alternativmedicin, Henrik Hellberg har skrivit. Så gå först  in här och läs artikeln för att få lite grundkunskaper i ämnet: Vad är ett läkemedel

Ordet läkemedel består ju av två ord – sätter man ihop dem och försöker uttyda betydelsen utav ordet så borde det innebära ett medel som läker, det tror jag alla är överens om. För mig är betydelsen av ett läkemedel följande: För att läkning ska kunna ske, ett helande, så måste man skapa förutsättningar för att det ska kunna äga rum. Genom att stimulera och understödja livskraften så ökar man förutsättningarna för det.

Ett läkemedel för mig är sålunda ett ämne som innehåller, stimulerar och understödjer denna livskraft som är grundpelaren för allt biologiskt livs möjlighet att kunna existera. Dessa ämnen kommer från mineral, djur eller växtriket. Naturen i sig har även den naturligt giftiga ämnen men här handlar det oftast mer om att använda sig av rätt dosering för att uppnå den största läknings potentialen.

Vad händer i kroppen när vi intar ett farmakologiskt läkemedel? Ett farmakologiskt läkemedel, alltså ett syntetiskt framställt läkemedel, är ofta en kopia av ett specifikt naturligt ämne från mineral, växt eller djurriket. Det är oftast framtaget i syfte att försöka ”bota” ett visst symtom som uppstått i den fysiska organismen. Problemet eller kanske rättare sagt problemen, som ofta uppkommer, efter kortare eller i vissa fall längre tidsrymd, är följaktligen oftast biverkningar i form av symtom och problem som uppstått. Varför får vi då biverkningar? Jo det får vi bland annat för att ”läkemedlet” är framställt på syntetisk väg. Alla ämnen som vi intar, som kroppen inte känner igen reagerar den emot, det är vad vi i dagligt tal kallar för biverkning. Vi människor är med andra ord inte gjorda för att konsumera konstgjorda ämnen…

Farmakologiska mediciner försurar kroppen, vilket inte alls är bra. En grundförutsättning för god hälsa är att kroppens PH-värde är i balans. De flesta människor idag är ganska försurade, p.g.a. många olika anledningar. Gifter lagras upp i kroppen, och dess utrensningsorgan blir många gånger överbelastade och de kan då inte utföra sitt arbete korrekt. Detta leder med tidens gång till allt kraftigare obalanser i vårt känsliga energisystem, vilket försämrar vår, både fysiska och psykiska hälsa allt mer för varje dag som går.

Vi får även med tiden näringsbrister, när vi intar farmakologiska läkemedel, om vi inte dagligen fyller på med extra näring. ”Läkemedlen” utarmar kroppen på viktiga mineraler och vitaminer.  Det är av yttersta vikt att ha rätt mineralbalans i kroppen för mineraler är grunden för all hälsa, utan mineraler kan vi inte tillgodogöra oss varken vitaminer eller andra näringsämnen.

I naturen samverkar alla ämnen i symbios med varandra, tillsammans ger de det heltäckande behovet som organismen behöver för sitt näringsupptag, för att alla processer ska kunna fungera korrekt i kroppen. När kroppen då bara får ett visst specifikt ämne, som ofta då sker vid intag av ett farmakologiskt läkemedel, så ger det bara den specifika effekt det ska ge, som oftast upphör då man slutar inta det.

Alla farmakologiska läkemedel går emot de naturliga läkningsprocesserna. När kroppen inte tillåts läka naturligt, utan genom ”läkemedel” tvingas till andra onaturliga biokemiska processer, blir det obalanser i våra olika inre, mycket känsliga energisystem. Dessa olika inre energisystem jobbar i en symbios med varandra, blir det då obalans någonstans i något av de olika energisystemen så haltar energitransformeringen och vi kan så småningom få olika symtom som talar om att något är fel, något behöver åtgärdas. Även risken att drabbas av autoimmuna sjukdomar ökar då kroppen inte tillåts läka naturligt.

Ett farmakologiskt läkemedel innehåller endast ytterst lite livskraft p.g.a. att det är syntetiskt medan naturliga ämnen och läkemedel innehåller en stor del livskraft. Ta t.ex. rawfood, det innehåller väldigt mycket livskraft för att det har levande kraft i sig och är mycket näringsrikt. Ett farmakologiskt läkemedel innehåller oftast ingen som helst näring utan det är bara kemikalier. Utan livskraft inget liv.

Det finns vissa få farmakologiska läkemedel som i vissa akuta fall räddar liv, de fyller givetvis sin funktion och räddar liv. Det är inte dem som jag argumenterar emot, det är de övriga, som skapar problemen jag vänder mig emot. Sen kan vi även vända på det hela – kanske finns det lika bra medel inom homeopatin och naturmediciner som skulle kunna rädda liv akut lika bra?

Alla läkemedel som skolmedicinen använder sig av idag är farmakologiska. Då infinner sig genast den stora frågan: Varför ska folk som söker hjälp med olika åkommor inom den allmänna sjukvården, vare sig de är fysiska eller psykiska, behandlas med ”läkemedel” som istället för att understödja läkning istället bara oftast undertrycker och dämpar symtomet, ger biverkningar och orsakar skador i olika grader? Varför är det inte, eller införs inte, nolltolerans mot biverkningar av läkemedel?

Det borde ju vara en ren självklarhet i dagens Sverige att få bli behandlad med riktiga läkemedel som inte ger biverkningar, utan som istället understödjer kropp och själs naturliga läkningsprocesser! Varför ska vi tvingas att acceptera att bara få bli behandlade med farmakologiska läkemedel inom den allmänna sjukvården? Varför ska vi låta oss behandlas med medicinska system som bara behandlar symtomatiskt när vi istället kan låta oss behandlas med medicinska system som är holistiska och syftar till att göra oss genuint friska? Vart har den demokratiska fria viljan tagit vägen inom sjukvården i Sverige?

Läkemedelsindustrin kallar ofta homeopati, naturmediciner och allt övrigt som inräknas i det begreppet för kvacksalveriprodukter men man kan verkligen undra vad som är kvacksalveri och inte. Något onaturligt syntetiskt som skapar biverkningar eller något naturligt som understödjer kroppens naturliga läkningsprocesser och inte ger biverkningar? Den stora anledningen till att de inte använder naturliga ämnen är att det inte går att ta patent på naturen! Kan man inte patentera något kan man inte tjäna några pengar på den, det hela handlar alltså om att tjäna pengar på människors ohälsa. En stor studie bekräftar att läkemedel är livsfarliga medan kosttillskott är säkra. När det gäller homeopati finns det en lång rad olika forskningsresultat som bevisar deras effektivitet plus den kanske viktigaste delen, alla miljontals människor som använt och använder sig av homeopati och oftast blir genuint friska av den.

Från skeptikerhåll hävdas det att om något inte har någon biverkning så kan det inte ha någon verkning men det visar bara på ytterligare omedvetenhet och okunskap om livet. Den stora intelligenta kraft som ligger bakom och styr allting i universum, har en gång skapat Moder jord, och optimerat förutsättningarna för allt biologiskt liv, varför ska vi då på konstgjord väg försöka skapa något som vi tror är bättre? Det är en ekvation som inte går ihop.

Det är hög tid att vi börjar sätta ned foten här i Sverige mot dessa mörka makter inom läkemedelsindustrin, som hotar att ödelägga all form av naturlig hälsa. Skriv på namninsamlingen som Torbjörn startat, här är länken: http://newsvoice.se/2013/01/04/vi-kraver-nolltolerans-mot-allvarliga-biverkningar-av-lakemedel/

Annonser

Read Full Post »

Jag vill med denna artikel försöka få våra politiker att stanna upp, tänka till och fundera om det kan finnas andra synsätt och vägar ut ur den alltmer destruktiva väg vi är inne på nu när den gäller vår sjukvård som bedrivs i Sverige idag. Innehållet i artikeln försöker belysa den alltmer bristfälliga, symtomundertryckande sjukvården som bedrivs i vårt samhälle idag, vilken belastar samhällsekonomin allt tyngre för var dag, för att inte tala om allt lidande som alla patienter får utstå på både det kroppsliga, känslomässiga, mentala och själsliga planet.

Sveriges sjukvård styrs idag av hälso- och sjukvårdslagen som säger att svensk sjukvård i alla dess former ska bedrivas i enlighet med ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Detta begrepp har dock aldrig specificerats i vare sig lag, proposition eller förarbete. Uttrycket är en antik lagstiftningsrelik från år 1890 – från Oscar II:s tid som regent. Ingen har därefter kunnat definiera begreppet, vare sig läkare, jurister eller statliga utredare trots flera försök. Socialstyrelsen har från och med 1980-talet flitigt och godtyckligt använt sig av begreppet för att tukta vårdpersonal och vidta disciplinära åtgärder mot dem. Godtyckte styr idag svensk hälso- och sjukvård, så är det väl inte egentligen menat att det ska vara?

Vi kan då börja titta på hur det ser ut i dagens vetenskapliga evidensbaserade sjukvård, hur mycket inom sjukvården är egentligen evidensbaserad? Jo inom allmänmedicin så får cirka 1/3 av patienterna behandling som är RCT, inom internmedicin cirka 50 % och inom kirurgin får endast 25 % behandling som är evidensbaserad. Där används alltså en lång rad behandlingsmetoder som inte uppfyller de krav som ställs. RCT står för dubbelblinda randomiserade kontrollerade studier, vilket är kravet i hälso- och sjukvårdslagen för att olika behandlingsmetoder ska få användas.

Jag tror personligen inte att sjukvården skulle vara bättre om den till 100% vore vetenskapligt evidensbaserad. Livet, naturen och människan är betydligt mer komplexa än vad som vetenskapligt går att bevisa. Det är bara en ytterst liten försvinnande del av vår fysiska verklighet som idag vetenskapligt kan bevisas. Naturen låter sig inte heller vetenskapligt analyseras. Ingen kan vetenskapligt bevisa att vi har en själ, ändå så ”vet” vi alla att vi har en själ. Bakom de flesta av alla diagnoser och sjukdomar som ställs så finner man orsaken i själen, därför blir det inte alltid rätt att bara stirra på det fysiska symtomet man har. Det handlar då om att försöka se till en större helhet och använda sig av terapier och behandlingsmetoder som även behandlar och löser upp själsliga orsaker. Inom skolmedicinen när det gäller psykiska åkommor så använder de sig alltsomoftast av psykofarmaka som oftast (alltid?) förvärrar det hela. Den stänger inne individen så den befinner sig i en bubbla, vilket inte löser grundorsaken.

Som läget ser ut nu så står en diger makt bakom och styr allting inom sjukvården, det är som bekant läkemedelsindustrin. De har med all ekonomisk makt möjligheter att styra och ställa allt precis som de vill, forskare köps för att ta fram resultat som påvisar positiva resultat och biverkningar döljs. Det finns flera avhoppare från läkemedelsindustrin som avslöjat alla smutsiga affärer, finns även en lång rad olika artiklar som belyser detta. De uppfinner ständigt nya diagnoser och presenterar lösningen i form av nya piller (farmakologi). Det handlar om snabba tillfälliga symtomlindringar som långsamt undertrycker kroppens naturliga självläkning och gör att patienten övergår i alltmer kroniska tillstånd. Sedan läkemedelsindustrin kom till världen har folk aldrig konsumerat så mycket piller som de gör i dag och har aldrig varit mer kroniskt sjuka. Det är kanske dags att tänka om, att vi inte kan lura naturen, utan istället börja följa den och hjälpa kropp och själ att läka naturligt istället!

Om vi istället kunde börja använda oss av och jobba med naturliga terapier som understödjer kropp och själs naturliga läkningsprocesser, terapier som oftast bygger på måntusenåriga erfarenheter, så skulle vi kunna få en helt annan hälso- och sjukvård som skulle resultera i betydande förbättringar i folkhälsan samtidigt som vår samhällsekonomi kraftigt skulle förbättras. Sjukvårdsnotan skenar men folket blir inte friskare. Vart ska samhället ta alla dessa pengar ifrån frågade jag en gång en politiker? Då höjer vi skatterna sa han. Det är en typisk symtomlösning som våra politiker ofta använder sig av, tror inte att alla sjuka blir särskilt uppmuntrade och glada över det svaret, inte heller övriga samhällsmedborgare som ska betala hela kalaset med ökad skatt… Det handlar nu inte om att avskaffa skolmedicinen, den är mycket effektiv och fungerar oftast mycket bra vid all akutsjukvård som t.ex. kirurgi, men lika effektiv som den akuta skolmedicinska vården är – lika ineffektiv är den kroniska sjukvården. Om vi istället för att motarbeta varandra kunde börja jobba med varandra, skolmedicin och alternativmedicin så skulle det bli betydligt bättre för alla parter. Det finns många studier som visar på detta.

Jag jobbar själv inom alternativmedicinen, mestadels med den 5000-åriga läkekonsten zonterapi med mycket goda resultat. För att nämna ett exempel så behandlar jag en man från Arboga. Han vaknade upp förlamad från bröstkorgen och nedåt efter en misslyckad ryggoperation. Läkaren kunde bara konstatera att skadan var skedd och så kraftig att det inte fanns något att göra, det enda som gällde för honom var att sitta i rullstol resten av sitt liv. Eftersom han tidigare under sitt liv hade haft goda erfarenheter av zonterapi kontaktade han mig för en konsultation angående hans skada. Jag kunde inte ge några garantier, vilket ingen människa kan göra för någonting här i världen, men han ville i alla fall gärna ge det hela en chans och vi inledde behandlingar. De började ganska snart ge resultat och efter 5-6 månaders behandling kunde han börja ta sina första egna stapplande steg inomhus med rullator. Det är en mycket svår nervskada och läkning av nerver tar tid, lång tid men det går sakta hela tiden framåt. Hans muskelmassa ökar hela tiden kontinuerligt, likaså rörligheten samt att känseln kommit tillbaka en hel del vilket är mycket viktigt. Hans allmänna välbefinnande har ökat vilket hjälper honom att gå vidare trots det hårda öde som drabbat honom. Tilläggas bör att operationen var livsnödvändig, men oerhört tragiskt att den gick så illa att den ledde till förlamning.

Det finns ett mycket bra förslag som skulle kunna råda bot på mycket av den destruktiva väg vi är inne på nu, svaret heter botavdrag. Det är just detta botavdrag jag vill lägga tyngden på i denna artikel och få politiker och styrande i detta land att börja tänka om och fundera över andra synsätt att bedriva sjukvård än den som skolmedicinen idag bedriver. Det handlar alltså om att komplettera den sjukvård vi har idag med behandlingsmetoder som oftast har betydligt bättre verkan och resultat än de som används idag. I dagens Sverige finns tillräckligt med sjuka människor så det handlar inte om någon konkurrens och att vi ska ta patienter från skolmedicinen, för behovet av att hjälpa folk må bättre är tillräckligt stort så det räcker för oss ”båda”.

När ska våra politiker dra upp huvudena ur sanden? Vad krävs för att de ska göra det? Det man ganska enkelt kan konstatera är att det behövs ett ganska radikalt ökat medvetande hos både politiker och gemene man ute i samhället för att vi ska kunna få tillstånd en ändring av denna degenerativa karusell som snurrar allt snabbare för varje dag och som slipar ner grunden vi alla står på. För att vi inte alla ska falla ner i den så är det hög tid att börja agera redan nu, ju tidigare vi gör det desto lättare blir det att ta oss upp och se ljuset i tunneln igen.

Read Full Post »